Walter Loewe

Walter Loewe

Walter Loewe var försäljningschef 1926 – 1956. 1948 skrev han om hur försäljningsmöjligheterna var på olika marknader. Han inledde lite kort om patenttvisterna och avslutar med en sammanfattning.

P.M. Betr. Lidköpings Mekaniska Verkstads Aktiebolag (LMV) och u.s.A.

1/. LMV påbörjade tillverkning av centerless-maskiner år 1922. I U.S.A. började Cincinnati Grinding Machine Corp. två eller 3 år tidigare, sedan de köpt upp alla viktiga patent, vilka skyddade centerless-slipmetoden.

2/. Giltighetstiden för en av de viktigaste patenten utgick år 1942, varför Cincinnati under mer än 20 år har haft en monopolställning i U.S.A.

För några år sedan har f:a Landis i U.S.A. ävenledes börjat med tillverkning av centerless-maskiner, och flera andra lär följa.

3/. LMV har 1929 vunnit en mycket uppmärksammad patentprocess mot Cincinnati vid Reichsgericht i Leipzig. Beträffande ett annat patent har dock Cincinnati varit kloka nog att giva LMV en gratislicens för hela världen med undantag av U.S.A. och Canada.

Således har LMV intill 1942 icke haft någon möjlighet att offerera eller sälja centerless-slipmaskiner till nämnda länder. Vid ett tillfälle har SKF:s amerikanska dotterbolag begärt tillstånd av Cincinnati att undantagsvis få importera ett visst antal LIDKÖPING maskiner mot att de köpte Cincinnati-maskiner av andra typer till ett dubbelt så stort belopp. Denna begäran har avslagits.

4/. Situationen har sedan 1922 varit den, att Cincinnati har varit Lidköpings enda verkliga konkurrent på den internationella marknaden, medan t.ex. de engelska och tyska centerless-maskinerna icke ha varit av någon nämnvärd betydelse.

5/. Priserna

Lidköpings-maskinerna ha alltid varit och äro alltjämt dyrare och delvis högst väsentligt dyrare än Cincinnati. Prisskillnaden för maskiner av Lidköpings storlek nr 4A är i runt tal 50%.

Icke desto mindre ha t.ex. schweizarna, som av valutaskäl utan vidare kunna importera Cincinnati-maskiner, föredragit Lidköping. I Schweiz finnas f.n. 100 Lidköping- och uppskattningsvis 25 Cincinnati-maskiner.

Stora schweiziska företag som t.ex. Tavaro S.A., Genéve den kända tillverkaren av symaskinen ”Elna”, har 6 Lidköping och icke en enda Cincinnati-maskin.

Vi måste alltså utgå från, att Lidköpings-maskinerna äro väsentligt dyrare än Cincinnati, när båda maskinerna levereras fritt fabrik.

6/. Konstruktionen

Ehuru alla centerless-maskiner arbeta efter samma princip, äro Lidköping-maskinerna konstruerade på ett helt annat sätt än Cincinnati och Landis.

7/. Medan Cincinnati tillverkar centerless-maskiner i 5 storlekar, har Lidköping f.n. 9 storlekar, och härnäst kommer ytterligare en mycket liten maskin, speciellt avsedd för slipning av mycket små detaljer för t.ex. ur.

Alla Lidköping-maskiner äro väsentligt tyngre än Cincinnati. Lidköping 4A väger t.ex. 5.500 kg., medan Cincinnati nr 2, vilken är utrustad med slipskivor av samma storlek, endast väger 3.000 kg. Maskinens vikt spelar vid all slipning en mycket stor roll.

8/. Tullen

Hittills har den amerikanska införseltullen varit helt och hållet prohibitiv, då den utgjort 30% av cifvärdet. Tullen har dock under senaste tiden sänkts till 15%.

9/. Efter krigets slut har Lidköping haft besök av Mr. John Cetrule i Triplex Machine Tool Corp., New York. Mr. Cetrule, som f.ö. är gift med en svenska, född Grauers, dotter till förre rektorn vid Chalmers i Göteborg, har under många år importerat europeiska och i synnerhet schweiziska verktygsmaskiner till U.S.A., och detta delvis med stor framgång.

10/. Den näst minsta Lidköping-maskinen, nr 3, har varit utställd på flera platser i U.S.A., bl.a. Cleveland och Detroit, och väckt mycket stor uppmärksamhet. Maskinen blev dock icke såld på grund av priset.

Våra hittills gjorda erfarenheter bevisa klart och tydligt, att vi icke ha någon chans att få sälja centerless-maskiner av de vanliga storlekarna i U.S.A.

Detta gäller dock med ett viktigt undantag. Tack vare konstruktionen är varje Liköping-maskin överlägsen motsvarande storlek av Cincinnati-maskinerna, när det gäller slipning av långa stänger. Beträffande detta arbete intager Lidköping en absolut ledande ställning, och i Europa finnas minst dubbelt så många Lidköping-maskiner för stångslipning i arbete som alla övriga maskiner för centerless-slipning tillsammans. Referenslista T-1517 översändes senare.

11/. I ett annat avseende intager Lidköping sedan många år tillbaka en ledande ställning, och detta gäller mycket tunga maskiner, utrustade med mycket breda slipskivor. Under 10 år har LMV varit ensamma på detta gebit, men på senaste tiden har Cincinnati släppt ut en centerless-maskin med 900 mm breda slipskivor. Här några exempel;

a/. Till de brittiska flygmotorfabrikerna har Lidköping levererat 54 centerless-maskiner med 14” (355 mm) breda slipskivor. Dessa maskiner användas för slipning av sliderna till Bristol flygmotorer (slide valve controllad aero engines).

b/. På varje Citroenbil, som tillverkats sedan 1937, äro alla torsionsstavar slipade i Lidköping centerless nr 45 med 585 mm breda slipskivor.

Sak samma gäller Volkswagen-Werk.

I båda fabrikerna finnas sammanlagt 6 maskiner, vilka tack vare sin stora avverkningsförmåga med lätthet klara hela produktionsbehovet.

Till Panhard-LEVASSOR, Paris, kommer en liknande maskin att levereras inom kort.

c/. Många betydande tillverkare av spinnspindlar i England, Frankrike, Italien, Japan, Schweiz m.fl. länder begagna sig av Lidköping centerless. De övriga, som arbeta enligt äldre metoder, bli utslagna. Här har Cincinnati hittills icke alls varit med.

d/. Den största centerless i världen har LMV tillverkat redan 1929. Den användes för axlar upp till 150 mm Ø x 8000 mm längd. Finnes i England, Italien, Schweiz och Sverige (Sandviken).

e/. LMV var den första och är den enda, som kan leverera centerless för slipning av järnvägsaxlar.

f/. Axlar för elmotorer med 560 mm (22″) största längd slipas i ett dussin fabriker i flera europeiska länder. Cincinnati är icke alls med.

g/. Gevärspipor 800 mm (32”) längd slipas i Lidköping centerless.

12/. Ford

I den engelska fabriken i Dagenham står ett 10-tal Lidköping-maskiner. Vi ha fått reda på att de äro synnerligen nöjda.

Från den tyska fabriken i Köln a/Rh. erhöllo vi för 2 månader sedan en förfrågan och offererade 2 speciella centerless:

a/. för grinding of crankshafts

b/. för grinding of camshafts

Såvitt vi kunna bedöma, bar Cincinnati inga maskiner lämpliga för detta arbete.

Vår representant i Bizonien, som f.ö. har sålt långt över 1000 Lidköping centerless, kommer hit i början av juni för att diskutera saken med oss. Vi ha stora förhoppningar.

13/. General Motors

Opel har ett flertal Lidköping centerless. De äro intresserade för samma maskiner som Ford. F. ö. ha vi icke gjort några som helst affärer med G.M.

14/. Kaiser-Frazer

Vi ha offererat flera maskiner, bl.a. några med 1100 mm (44″) breda slipskivor för torsionsstavar.

De ha övergått till en annan tillverkningsmetod och kunde f. ö. ej acceptera våra leveranstider, som voro över 2 år efter order.

15/. SKF- Philadelphia

De erhöllo för 1½ år sedan en Lidköping nr 5A för slipning av kullagerringar med 250 mm (10″) största diameter.

Maskinen producerar 100% mera än den största Cincinnati. Enligt rapporter, som SKF- Göteborg erhållit är Philadelphia-fabriken särdeles förtjust över maskinen.

Obs ! Vi sätta inget som helst värde på att sälja dylika maskiner till SKF:s konkurrenter. Endast om vi bli tvungna därtill, skola vi leverera våra centerless till andra tillverkare av kullager än SKF.

Sammanfattning

Vi ha mellan 1922 och 1942 ej kunnat leverera till U.S.A. Vi ha gjort vissa försök sedan krigets slut men hittills misslyckats. Vi ha utsikter till framgång med våra speciella, stora maskiner och med maskiner för stångslipning.

Stockholm den 28 maj 1948.

W. Loewe

Comments are closed.