15. Maskintillverkningen

15. Maskintillverkningen

Sedan patentfrågan beträffande centerlessmaskinen omsider kunnat lösas med lycklig utgång för företaget, grep man sig an med att utveckla centerlesslipmaskinkonstruktionerna för en mångfald olika användningsområden. LIDKÖPING-maskinen blev så småningom den ledande och ojämförligt mest sålda maskinen av denna typ i Europa.

Till denna hedrande utveckling av verkstadena huvudtillverkning har företagets nuvarande chef, direktör Gustav Ekholm, framför andra medverkat genom sin eminenta skicklighet och erfarenhet som konstruktör, samordnande konstruktionschef och företagsledare. Vid hans sida har stått ett beprövat garde av LMV-män av alla kategorier, vilket haft förmåga att absorbera och vidareutbilda nya unga förmågor och elitarbetare.

Centerlessfabrikationen blev under de närmaste åren, efter det att SKF övertagit företaget, dettas huvudtillverkning, vilken genom de ökade ekonomiska resurser, som nu stodo till buds, kunde drivas upp till en aktningsvärd storlek. Bland större leveranser kan nämnas 56 st. av de större maskinerna, levererade till en av Englands ledande flygplansfabriker. Sammanlagda försäljningsvärdet för dessa maskiner var över 3 millioner kronor. Vidare kan nämnas, att de största centerlessmaskiner, som någonsin tillverkats, äro byggda i Lidköping. För att visa de mångskiftande områden, inom vilka LIDKÖPING-maskinen kommit till användning, kan nämnas, att maskiner levererats för bearbetning av maskindelar, vägande endast något gram, upp till detaljer vägande närmare 1,5 ton. Den ojämförligt största delen av de tillverkade maskinerna har exporterats.

År 1936 gjordes ett licensavtal med en tysk maskinfabrik om tillverkning av centerlesslipmaskinen enligt LMV:s konstruktioner för Tyskland. Avtalet tillförde under åren före det andra världskriget företaget rätt stora inkomster i licensavgifter. Underhandlingar fördes även med England angående licenstillverkning, men dessa avbrötos genom krigsutbrottet.

Sedan SKF år 1929 övertagit Lidköpings Mekaniska Verkstad, överfördes successivt tillverkningen av specialmaskiner för moderföretagets fabriker till Lidköping. Under de 20 år, som gått, har en mångfald olika maskintyper tillverkats, och har detta tillskott till produktionsprogrammet gjort, att företaget måst utbyggas i flera etapper. Det torde numera vara den största och säkerligen bäst utrustade verkstaden för tillverkning av verktygsmaskiner i Norden. Hur stor del av tillverkningen som utgjorts av maskiner m.m. för SKF:s räkning, framgår av diagrammet, fig ??. Diagrammet visar SKF-beställningarnas procentuella del av det totala tillverkningsvärdet. Moderbolaget SKF är sedan 1929 LMV:s ojämförligt största kund.

År 1938 upptog LMV även tillverkning av revolversvarvar på sitt program. Ett sedan några år tidigare drivet företag, AB Industricentralens Maskinkontor i Stockholm, inköptes, och tillverkningen bedrevs till att börja med i av denna firma förhyrda lokaler vid Hudiksvallsgatan. Tanken var dock, att tillverkningen så småningom skulle överföras till Lidköping. Det visade sig emellertid, att efterfrågan på revolversvarvar ökade mer och mer, och tillverkningskapaciteten blev för liten. Det var vid denna tidpunkt på grund av brist på lokaler och yrkeskunnig arbetskraft omöjligt att utvidga och öka tillverkningen i Lidköping, varför ledningen beslöt att bygga en ny fabrik i Stockholm. Denna förlades till Västberga industriområde. Fabriken togs i bruk 1943 och sysselsatte mellan 100 och 150 arbetare. En betydande del av de tillverkade revolversvarvarna levarerades till utlandet. Mot slutet av 1949 minskade emellertid beställningarna på ifrågavarande maskiner, och verkstäderna i Lidköping hade under tiden byggts ut, så att tillverkningen kunde överföras dit. Detta skedde under första delen av 1950, och är verkstaden i Västberga nu uthyrd till ett annat företag.

Bolagets utveckling under tiden 1929 – 1950 åskådliggöres i diagrammen ??, som visa nettoförsäljningen och antalet anställda.

Comments are closed.