John Erik Hedin, VD

John Hedin

John Erik Hedin föddes 1871 i Badelunda, strax öster om Västerås. Efter sin civilingenjörsexamen på Tekniska Högskolan i Stockholm anställdes han vid Köpings Mekaniska Verkstad. År 1897 anställdes han på Lidköpings Mekaniska Verkstad som ritkontorschef och verkstadschef. Hans berättelse om den tiden kan du läsa här.

Efter A.F. Rohdins död övertog familjen Hedin år 1904 kontrollen över företaget och John Hedin tillträdde posten som VD.

Förutom att han under 15 år var VD, eller disponent som han kallades på den tiden, tog han initiativet till Kraft AB Gullspång. Han var dess chef från starten 1906. Det arbetet blev alltmer arbetskrävande och han lämnade 1912 då över VD-posten för LMV till sin bror, Oscar Hedin.

John Hedin kvarstod till 1943 som verkställande direktör för Gullspångsbolaget, sedermera Gullspångskoncernen, och var dess styrelseordförande fram till 1950. Han inträdde i AGAs styrelse 1909 och utsågs 1937 till styrelsens ordförande. Som aktiv skytt verkade han också som ordförande i Skaraborgs Skytteförbund.

På Prisma Västra Götaland är följande text hämtad under rubriken ”Tacka John Hedin för strömmen”:

På bilden från ca 1910 ses några aktiva i Lidköpings Skytteförening med ordförande John Hedin i mitten på bilden.

Ur fotoalbum Till John Hedin, nydanaren och ledaren af vår fosterländska sträfvan under åren 1897-1912. Med tacksamhet från Lidköpings Skytteförening, där John Hedin var ordförande i tolv år.

John Hedin var också aktiv politiker. Han var bl.a. stadsfullmäktiges vice ordförande i Lidköping, landstingsman samt ledamot av riksdagens andra kammare 1925-1928. I riksdagen representerade han Lantmanna- och Borgarpartiet. När AB Tidning för Skaraborgs Län konstituerades 1919 var han en av stiftarna och var från 1930 fram till sin död styrelsens ordförande.

John Hedin flyttade 1912 till Mariestad där han fullföljde sitt livsverk som VD i Gullspångskoncernen. Han var även stadsfullmäktiges ordförande i Mariestad 1923-1942.

Då han alltjämt kände ett starkt engagemang för Lidköping donerades 50.000 kronor ”till befrämjande av god, allmän hälsovård särskilt bland barn och ungdom”. Stiftelsen delar årligen ut medel i Lidköping till sådana ändamål som anges i stiftelsens stadgar.

Under åren från 1988-2015 har stiftelsen delat ut sammanlagt 12 775 100 kronor, varav under tioårsperioden 2006-2015 sammanlagt 7 380 500 kronor.
År 2015 delade stiftelsen ut 942 500 kronor i Lidköping.

När John Hedin avled 1951 i Mariestad skrev Tidning för Skaraborgs Län ”Med John Hedins bortgång avslutas ett betydelsefullt och händelserikt skede i vår stads historia. De stora framgångar han vann som företagare och i offentliga värv, kan ses mot bakgrunden av de karaktärsdrag, som utmärkte honom: en dristig framåtanda, ett spekulativt kynne, förenat med klokt omdöme och vital handlingskraft, samt en ljus livssyn. Dessutom var han välgörande fri från all formalism.”

Comments are closed.